pełna wersja serwisu

Dojazd na Obozy 2023


Czy wiecie, że nowe przyjaźnie zawiązują się często już w trakcie wspólnej podróży na obóz? Zachęcamy do rozpoczęcia wielkiej przygody na Obozach 2023 od wspólnej podróży!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, w tym roku proponujemy transporty autokarowe oraz kolejowe z wybranych polskich miast. Szczegóły dotyczące środka transportu przedstawione są w poniższej tabeli. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych i doświadczonych konwojentów, których zadaniem jest zapewnić bezpieczną i komfortową podróż na obozy.

REGULAMIN DOJAZDU na imprezy organizowane przez Poszukiwaczy Przygód sp. z o.o.

Wszystkie przejazdy na imprezy organizowane przez firmę Poszukiwacze Przygód odbywają się za pośrednictwem środka transportu wyszczególnionego w ofercie.

Warunkiem skorzystania z usług opisanych w niniejszym regulaminie świadczonych przez spółkę Poszukiwacze Przygód sp. z o. o. (zwaną w dalszej treści Spółką), jest:

 1. Określenie, w momencie podpisywania umowy o świadczenie usług turystycznych ze Spółką, miejsca, w którym ma nastąpić rozpoczęcie podróży (w oparciu o dostarczone przez Spółkę informacje na temat możliwych miejsc rozpoczęcia podróży i środków lokomocji) oraz uiszczenie opłaty dodatkowej za przejazd (patrz Tab. 1). Spółka może wyrazić zgodę na zmianę wskazanego miejsca, jeżeli zgłoszenie złożone zostanie nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zbiórki i pod warunkiem możliwości dokonania nowej rezerwacji. W przypadku zmiany miejsca rozpoczęcia podróży, z uchybieniem w/w terminu, Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia lub wyłączenia świadczenia usług opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Posiadanie dokumentu uprawniającego do zniżki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jazdę bez dokumentu uprawniającego do ulgi.
 3. Posiadanie przez podróżującego, w przypadku imprez odbywających się poza granicami Polski, paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatrzymania podróżującego na granicy państwowej lub braku możliwości kontynuowania podróży przez podróżującego z powodu braku odpowiedniego dokumentu.
 4. Stawienie się punktualnie, o wyznaczonej godzinie, we wskazanym miejscu zbiórki (zarówno godzina jak i miejsce zbiórki opisane są w materiałach dostarczanych przez Spółkę co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy). Spółka nie ponosi odpowiedzialności za fakt niestawienia się podróżującego na miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia leżące po stronie przewoźnika (spóźnienie, odwołanie połączenia, zmiana rozkładu jazdy).  
 5. Odbiór podróżującego nie będącego osobą pełnoletnią, wracającego z imprezy do miejsca docelowego zapisanego w umowie jako miejsce powrotu, przez rodzica / opiekuna prawnego lub osoby posiadające wydane przez nich upoważnienie. W przypadku niestawienia się ww. osoby w miejscu opisanym w umowie jako miejsce powrotu w wynikającym z umowy terminie przybycia podróżujących na to miejsce, rodzic/opiekun prawny zostanie obciążony dodatkowym kosztem opieki nad dzieckiem do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego lub osób posiadających wydane przez nich upoważnienie w kwocie 100zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.
 6. Ograniczenie ilości zabieranego bagażu do jednej dużej torby lub plecaka (o pojemności do 80 l) oraz plecaka podręcznego. Każdy podróżujący zobowiązany jest dbać o swój bagaż.
 7. Przestrzeganie regulaminu przewozu, ustalonego przez przewoźnika.

W ramach usługi Spółka zapewnia:

 1. Opiekę wykwalifikowanego opiekuna lub opiekunów (w zależności od ilości podróżujących) na trasie od miejsca zbiórki do zaplanowanego miejsca imprezy, rezerwację i zakupienie biletów PKP wraz z rezerwacją miejsca siedzącego lub rezerwację miejsca w autokarze/busie po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za dojazd z miejscowości zawartych w tabeli.

  MIASTO ŚRODEK TRANSPORTU DOPŁATA Morze i Kaszuby DOPŁATA Góry
  Bydgoszcz autokar 260 zł 298 zł
  Częstochowa autokar 310 zł 290 zł
  Gdańsk autokar 230 zł 310 zł
  Katowice autokar 310 zł 260 zł
  Kraków autokar 310 zł 240 zł
  Lublin autokar 390 zł 390 zł
  Łódź autokar 290 zł 290 zł
  Poznań autokar / PKP 298 zł 298 zł
  Radom autokar  - 310 zł
  Szczecin PKP 298 zł 298 zł
  Toruń autokar 260 zł 298 zł
  Warszawa autokar 310 zł 310 zł
  Wrocław autokar 310 zł 298 zł


2. Bilety na przejazd realizowany przez PKP/Intercity zarezerwowane zostaną w wagonach II klasy w przedziałach z miejscami siedzącymi.

Spółka zastrzega sobie prawo do:

 1. Możliwości zmiany rezerwacji w zakresie środka transportu, o czym zobowiązany jest poinformować rodzica/opiekuna prawnego podróżującego co najmniej na 3 dni przed datą transportu.
 2. Zmiany godziny i miejsca zbiórki, o czym powiadomi rodzica/opiekuna prawnego podróżującego najpóźniej na 10 godzin przed planowaną godziną zbiórki.
 3. Odwołania rezerwacji transportu z danej miejscowości, gdy zgłosi się mniej niż 5 podróżujących (z Lublina: 8 podróżujących). O odwołaniu rezerwacji Spółka powiadomi rodziców/opiekunów prawnych podróżujących najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym miejscem i terminem zbiórki.
 4. Rezerwacji miejsc w środkach transportu wymagających przesiadek.
 5. Udostępniania, w szczególności z powodu sezonowych zmian w rozkładach PKP, szczegółowych informacji dotyczących transportu na imprezy organizowane przez Spółkę najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy. Informacje zostaną przekazane za pośrednictwem poczty email oraz będą dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie www, pod adresem https://www.poszukiwaczeprzygod.pl/niezbednik/
  informacje-dojazdowe.html
 6. Dokonania rezerwacji na przejazd, który rozpocznie się wieczorem lub w nocy poprzedzającej rozpoczęcie imprezy.

Postanowienia dodatkowe:

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za warunki dojazdów innych organizatorów, których oferty zawarte są w katalogu na zasadzie agencyjnej.
 2. Dojazd indywidualny odbywa się w godzinach – przyjazd: od 12:00 do 14:00, odjazd do godz. 12:00