fbpx
Nie czekaj na promocję! Dajemy Ci gwarancję najniższej ceny zarezerwowanego obozu. Dowiedz się więcej!

Płatności i regulaminy

Czy istnieją rabaty dla stałych klientów?

Specjalnie z myślą o WAS, naszych stałych Klientach, przygotowaliśmy propozycję rabatową! Z oferty promocyjnej można skorzystać zarówno kupując nasze obozy u Agentów, jak i rezerwując je bezpośrednio u naszych konsultantów dostępnych pod numerem infolinii 801 011 641, czy przez Internet. Oferta rabatowa dotyczy tylko obozów organizowanych przez Poszukiwaczy Przygód. Rabaty nie łączą się ze sobą – w ramach jednej rezerwacji można skorzystać z jednego z nich.

 

Brązowy Rabat -50 zł

Dla każdego, kto był z nami na jednym obozie lub zimowisku.

 

Srebrny Rabat -80 zł

Dziękujemy, że z nami jesteś! Dla osób, które były z nami dwa lub trzy razy.

 

Złoty Rabat -120 zł

Dla prawdziwych Poszukiwaczy Przygód – cztery lub więcej wspólnych wyjazdów.

 

Rodzinne Wakacje -50 zł

Jeżeli w tym sezonie na nasze obozy pojedzie kilku uczestników z jednej rodziny, każdemu przysługuje rabat!

Płatność i regulamin świadczenia usług turystycznych

Płatności za udział w obozach przez nas organizowanych prosimy kierować na konto:
Santander 82 1090 2590 0000 0001 4193 7457

Przelewy zagraniczne:

Swift: WBKPPLPP
Numer konta w formacie IBAN: PL 82 1090 2590 0000 0001 4193 7457

Przed rezerwacją obozu albo zimowiska, prosimy o zapoznanie się z przedstawionym poniżej Regulaminem Świadczenia Usług Turystycznych. Jest on integralną częścią Umowy Uczestnictwa.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH

Definicje

Impreza Turystyczna – połączenie co najmniej dwóch różnych usług turystycznych, w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej Ustawa), na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Treść Ustawy dostępna jest na stronie www.sejm.gov.pl.
Klient – konsument, który zamierza zawrzeć lub zawarł z PP umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby a także konsument, na którego przeniesiono prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą Umową.
PP – przedsiębiorstwo Poszukiwacze Przygód sp. z o.o., będące organizatorem turystyki, wpisanym w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod nr 31609 oraz w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod nr 849; NIP 5842813290.
Minimalna Liczba Uczestników – minimalna liczba uczestników warunkująca odbycie się Imprezy Turystycznej to co najmniej 5 Uczestników.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług turystycznych.
Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych, której Regulamin jest integralną częścią, zawierana pomiędzy Klientem i PP, w której PP zobowiązuje się do zorganizowania Imprezy Turystycznej dla osoby lub osób wskazanych w Umowie.
Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie Turystycznej, Uczestnikiem może być zarówno Klient, jak i osoba na rzecz której Klient zawarł Umowę.
System – system sprzedażowy dostępny pod adresem www.poszukiwaczeprzygod.pl, umożliwiający zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych.

I. Zawarcie umowy

1. Po zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości minimum 30% ustalonej w Umowie ceny Imprezy Turystycznej. Wpłata zaliczki powinna nastąpić nie później niż w terminie wskazanym w Umowie. Umowę każdy Klient podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią jego prawny opiekun (w przypadku zawierania Umowy z wykorzystaniem Systemu, dotyczy to oświadczenia o zawarciu Umowy). Klient ma obowiązek zapłaty pozostałej części umówionej ceny nie później niż w terminie wskazanym w Umowie.

2. Datą zawarcia Umowy jest: data otrzymania przez PP Umowy podpisanej przez Klienta, data potwierdzenia przez Klienta woli zawarcia umowy w Systemie lub data wpłaty przez Klienta zaliczki, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. W przypadku niedokonania przez Klienta, w ustalonym terminie, wpłaty zaliczki lub pozostałej części ceny wynikającej z Umowy, PP uprawnione jest do odstąpienia od umowy z winy Klienta. Z prawa do odstąpienia od Umowy PP może skorzystać nie później niż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.

4. Przed zawarciem Umowy PP poinformuje Klienta o niezbędnych dokumentach oraz o terminie ich okazania lub dostarczenia do PP. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie uprawnia PP do odstąpienia od Umowy z winy Klienta. Z prawa do odstąpienia od Umowy PP może skorzystać nie później niż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.

5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty uczestnika dla każdego z Uczestników. W przypadku zawarcia Umowy później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, karta uczestnika powinna zostać dostarczona do PP niezwłocznie. Wzór karty uczestnika dostarczany jest Klientowi przez PP. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub drugim uprawnia PP do odstąpienia od Umowy z winy Klienta. Z prawa do odstąpienia PP może skorzystać nie później niż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.

6. Klient ma obowiązek poinformowania PP o zmianie nazwiska, adresu i paszportu Uczestnika. Informacje te przekazane muszą być do PP w takim terminie do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, by możliwe było załatwienie niezbędnych formalności dla uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.

7. PP zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonej w Umowie ceny w przypadku udokumentowanego wpływu na zmianę ceny jednej z następujących okoliczności:

1) nie mniejszego niż 25% wzrostu/spadku kosztów transportu,
2) nie mniejszego niż 10% wzrostu/spadku opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe, przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
3) nie mniejszego niż 10% wzrostu/spadku cen walut.

8. Nowa cena zostanie skalkulowana poprzez korektę składowej ceny, która uległa zmianie opisanej w pkt. 7 przy zachowaniu proporcji, jaką w.w. składowa stanowi w cenie imprezy turystycznej.

9. Klient ma prawo do obniżki ustalonej w Umowie ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w pkt I.7, które nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

10. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona.

11. W przypadku zmiany ceny stosownie do powyższych zasad, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w takim przypadku PP zobowiązuje się dokonać niezwłocznego zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot na poczet realizacji Umowy. Po uzyskaniu informacji o zmianie ceny Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania PP czy korzysta z prawa do odstąpienia od Umowy czy przyjmuje proponowaną zmianę ceny.

12. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż Minimalna Liczba Uczestników PP uprawnione jest do odwołania Imprezy Turystycznej.

13. PP może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu Imprezy Turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w Imprezie Turystycznej, jest mniejsza niż Minimalna Liczba Uczestników, a PP powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy nie później niż na:
1. 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
2. 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
3. 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
2) PP nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

14. Klient może – bez zgody PP – przenieść na osobę spełniającą przewidziane w Umowie warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w zd. 1 jest skuteczne wobec PP, jeżeli Klient zawiadomi o tym PP na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Za przeniesienie uprawnień przysługujących z tytułu umowy pobierana jest opłata manipulacyjna w kwocie 50 zł.

15.Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego zapewniającego możliwość leczenia w ramach świadczeń zapewnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce. Klient oświadcza, iż jego (lub Uczestnika) stan zdrowia umożliwia mu udział w Imprezie Turystycznej.

16. W przypadku, gdy po przedstawieniu informacji o stanie zdrowia Uczestnika PP ustali, że nie jest w stanie zapewnić należytej opieki medycznej Uczestnikowi w trakcie Imprezy Turystycznej, PP uprawnione jest do odstąpienia od Umowy. Z prawa tego PP może skorzystać w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o stanie zdrowia Uczestnika. W przypadku, gdyby po przybyciu Uczestnika na Imprezę Turystyczną okazało się, że stan zdrowia Uczestnika uniemożliwia mu wzięcie udziału w Imprezie Turystycznej, pomimo złożenia przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału Uczestnika w Imprezie Turystycznej, PP uprawnione jest do odstąpienia od Umowy. Jeżeli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, PP niezwłocznie zawiadomi jej opiekuna prawnego o braku możliwości udziału tego Uczestnika w Imprezie Turystycznej ze względu na stan zdrowia, o odstąpieniu od Umowy oraz konieczności niezwłocznego odebrania Uczestnika z Imprezy Turystycznej.

17. Umowa pomiędzy Klientem, a PP może zostać zawarta w ten sposób, iż po zgłoszeniu przez Klienta chęci zawarcia Umowy, PP prześle Klientowi (pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Umowę, celem jej podpisania przez Klienta.

18. W przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej, Klient zobowiązany jest do odesłania do PP jednego podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej. Jeżeli Klient otrzyma egzemplarze Umowy do podpisania później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, podpisane egzemplarze powinien odesłać niezwłocznie.

19. W związku z treścią art. 38 pkt 12) ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 w/w ustawy.

20. W przypadku założenia przez Klienta konta w Systemie, Klient zobowiązany jest do nieudostępniania danych dostępowych osobom trzecim i dołożenia najwyższej staranności w przechowywaniu tych danych, tak aby nikt nie miał do nich dostępu. Oświadczenia składane po zalogowaniu się, traktowane są jak oświadczenia składane przez osobę, której dane dostępowe zostały wykorzystane. W przypadku podejrzenia, iż osoba trzecia uzyskała dostęp do danych dostępowych Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym PP i zmiany hasła.

 

II. Rezygnacja z imprezy

1. Klient uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Imprezie Turystycznej przed jej rozpoczęciem. Rezygnacja następuje poprzez złożenie, w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu Klienta, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Za datę odstąpienia od Umowy przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o odstąpieniu do PP.

2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz PP opłaty za odstąpienie od umowy w następującej wysokości:

1) 100 zł w przypadku odstąpienia od umowy w terminie do 50 dni przed terminem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej
2) kwotę odpowiadającą 10% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 49 do 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,
3) kwotę odpowiadającą 30% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 29 do 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,
4) kwotę odpowiadającą 60% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 20 do 15 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,
5) kwotę odpowiadającą 80% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 14 do 6 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,
6) kwotę odpowiadającą 95% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 5 dni i krócej przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,

3. Koszty odstąpienia od Umowy, o których mowa w pkt II ust. 2, są naliczane także w przypadku braku możliwości realizacji Umowy przez PP z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności z powodu:

1) odmowy wydania Uczestnikowi paszportu lub wizy,
2) braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy przez Uczestnika,
3) niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności przez Klienta,
4) nieprzybycia Uczestnika na miejsce zbiórki,
5) choroby lub innych przypadków losowych uniemożliwiających udział Uczestnika w Imprezie Turystycznej,
6) uniemożliwienia Uczestnikowi przekroczenia granicy przez służby graniczne.

4. Za dokonanie przez Klienta zmiany terminu Imprezy Turystycznej (w przypadku, gdy taka zmiana terminu jest możliwa), Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz PP opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN.

5. W związku z obowiązkiem ponoszenia przez PP opłat na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz Turystycznego Funduszu Pomocowego za każdą zawartą przez PP umowę o organizację imprezy turystycznej, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, kwota zwracana Klientowi będzie pomniejszona o wysokość opłaty poniesionej przez PP za zawarcie umowy z Klientem.

 

III. Realizacja umowy, reklamacje

1. PP zobowiązana jest do udzielenia niezwłocznej pomocy, na warunkach określonych w art. 52 Ustawy, w przypadku gdy Uczestnik znalazł się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy.

2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy RP lub zameldowania na terenie RP.

3. Klient odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy Uczestnika.
W miarę możliwości szkoda powinna zostać naprawiona niezwłocznie.
Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.

4. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy Turystycznej, w szczególności w przypadku:

1) stwarzania zagrożenia dla siebie, innych Uczestników, opiekunów lub osób trzecich,
2) naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu,
3) naruszenia zapisów regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którym każdy Uczestnik jest zapoznawany natychmiast po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej (w przypadku niepełnoletnich Uczestników opiekun prawny – przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej – ma prawo zażądać kopii regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którą zapoznany zostanie jego podopieczny),
4) powtarzających się zachowań polegających na odmowie podporządkowania się poleceniom osób, pod których opieką Uczestnik pozostaje w trakcie trwania Imprezy Turystycznej,

PP uprawnione jest do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym z winy Klienta. Klient zobowiązany jest do odebrania Uczestnika z miejsca odbywania się Imprezy Turystycznej we własnym zakresie, niezwłocznie, w terminie podanym przez kierownika obozu. Wszelkie koszty dalszego pobytu Uczestnika za granicą i powrotu do kraju, a także pobytu Uczestnika w miejscu odbywania się Imprezy Turystycznej na terytorium kraju oraz jego powrotu do domu, obciążają w takim przypadku Klienta.

5. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Imprezy Turystycznej Klient powinien zgłaszać niezwłocznie przedstawicielowi PP. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przedstawicielowi PP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@poszukiwaczeprzygod.pl.

6. Reklamacje należy wnosić w formie pisemnej na adres biura PP: ul. Planetarna 6, 80-299 Gdańsk albo za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@poszukiwaczeprzygod.pl W treści reklamacji Klient powinien skonkretyzować oraz uzasadnić swoje żądania wobec PP.

7. PP rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

8. PP na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 521443 z dnia 02.03.2022 r. zawiera ubezpieczenia na rzecz Uczestników. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

9. Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i PP umowy generalnej ubezpieczenia o nr 521443 z dnia 02.03.2022 r. każdy Uczestnik z adresem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (STANDARD NNW 10 000 zł). Dodatkowo każdy Uczestnik może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej.

10. W przypadku braku możliwości realizacji świadczeń, które zgodnie z Umową miały być zrealizowane w trakcie Imprezy Turystycznej, PP bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykona w ramach tej Imprezy Turystycznej odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli wartość świadczenia zastępczego będzie niższa od wartości usługi określonej w programie Imprezy Turystycznej PP dokona zwrotu Klientowi zwrotu różnicy w wartości między świadczeniami określonymi w Umowie, a faktycznie zrealizowanymi.

11. Klient niniejszym oświadcza, iż wskazana przez niego osoba do kontaktu upoważniona jest do podejmowania wszystkich decyzji dotyczących Uczestnika związanych z jego pobytem na Imprezie Turystycznej, łącznie z prawem do podjęcia decyzji o zmianie miejsca pobytu Uczestnika i odbioru Uczestnika z miejsca trwania Imprezy Turystycznej w przypadku rozwiązania Umowy z winy Uczestnika.

12. PP odpowiedzialna jest za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową. Odpowiedzialność PP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy ograniczona jest do trzykrotności ceny Imprezy Turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie oraz szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

13. PP zastrzega sobie prawo zmiany Umowy na zasadach opisanych w art. 46 Ustawy.

Transport na obozy

REGULAMIN DOJAZDU NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ POSZUKIWACZY PRZYGÓD SP. Z O.O.

Wszystkie przejazdy na imprezy organizowane przez firmę Poszukiwacze Przygód odbywają się za pośrednictwem środka transportu wyszczególnionego w ofercie.

Warunkiem skorzystania z usług opisanych w niniejszym regulaminie i świadczonych przez spółkę Poszukiwacze Przygód sp. z o. o. (zwaną w dalszej treści Spółką), jest:

 1. Określenie, w momencie podpisywania umowy o świadczenie usług turystycznych ze Spółką, miejsca, w którym ma nastąpić rozpoczęcie podróży (w oparciu o dostarczone przez Spółkę informacje na temat możliwych miejsc rozpoczęcia podróży i środków lokomocji) oraz uiszczenie opłaty dodatkowej za przejazd (patrz Tab. 1). Spółka może wyrazić zgodę na zmianę wskazanego miejsca, jeżeli zgłoszenie złożone zostanie nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zbiórki i pod warunkiem możliwości dokonania nowej rezerwacji. W przypadku zmiany miejsca rozpoczęcia podróży, z uchybieniem w.w. terminu, Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia lub wyłączenia świadczenia usług opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Posiadanie dokumentu uprawniającego do zniżki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jazdę bez dokumentu uprawniającego do ulgi.
 3. Posiadanie przez podróżującego, w przypadku imprez odbywających się poza granicami Polski, paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatrzymania podróżującego na granicy państwowej lub braku możliwości kontynuowania podróży przez podróżującego z powodu braku odpowiedniego dokumentu.
 4. Stawienie się punktualnie, o wyznaczonej godzinie, we wskazanym miejscu zbiórki (zarówno godzina jak i miejsce zbiórki opisane są w materiałach dostarczanych przez Spółkę co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy). Spółka nie ponosi odpowiedzialności za fakt niestawienia się podróżującego na miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia leżące po stronie przewoźnika (spóźnienie, odwołanie połączenia, zmiana rozkładu jazdy).
 5. Odbiór podróżującego nie będącego osobą pełnoletnią, wracającego z imprezy do miejsca docelowego zapisanego w umowie jako miejsce powrotu, przez rodzica / opiekuna prawnego lub osoby posiadające wydane przez nich upoważnienie. W przypadku niestawienia się ww. osoby w miejscu opisanym w umowie jako miejsce powrotu w wynikającym z umowy terminie przybycia podróżujących na to miejsce, rodzic/opiekun prawny zostanie obciążony dodatkowym kosztem opieki nad dzieckiem do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego lub osób posiadających wydane przez nich upoważnienie w kwocie 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.
 6. Ograniczenie ilości zabieranego bagażu do jednej dużej torby lub plecaka (o pojemności do 80 litrów) oraz plecaka podręcznego. Każdy podróżujący zobowiązany jest dbać o swój bagaż.
 7. Przestrzeganie regulaminu przewozu, ustalonego przez przewoźnika.

W ramach usługi Spółka zapewnia:

 1. Opiekę wykwalifikowanego opiekuna lub opiekunów (w zależności od ilości podróżujących) na trasie od miejsca zbiórki do zaplanowanego miejsca imprezy, rezerwację i zakupienie biletów PKP wraz z rezerwacją miejsca siedzącego lub rezerwację miejsca w autokarze/busie po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za dojazd z miejscowości zawartych w tabeli.
  przystanek środek transportu Morze i Bory Tucholskie dopłata (w obie strony) Góry dopłata (w obie strony)
  Gdańsk autokar 250 zł 340 zł
  Toruń autokar 280 zł 320 zł
  Warszawa autokar 348 zł 348 zł
  Kraków autokar 340 zł 260 zł
  Szczecin PKP 328 zł 328 zł
  Poznań autokar / PKP 328 zł 328 zł
  Wrocław autokar 340 zł 320 zł
  Katowice autokar 340 zł 290 zł
  Łódź autokar 320 zł 320 zł
  Bydgoszcz autokar 280 zł 320 zł
  Radom autokar x 340 zł
  Lublin autokar 420 zł 420 zł
  Częstochowa autokar 340 zł 320 zł

 

2. Bilety na przejazd realizowany przez PKP/Intercity zarezerwowane zostaną w wagonach II klasy z miejscami siedzącymi.

Spółka zastrzega sobie prawo do:

 1. możliwości zmiany rezerwacji w zakresie środka transportu, o czym zobowiązany jest poinformować rodzica/opiekuna prawnego podróżującego co najmniej na 3 dni przed datą transportu;
 2. zmiany godziny i miejsca zbiórki, o czym powiadomi rodzica/opiekuna prawnego podróżującego najpóźniej na 10 godzin przed planowaną godziną zbiórki;
 3. odwołania rezerwacji transportu z danej miejscowości, gdy zgłosi się mniej niż 5 podróżujących (z Lublina: 8 podróżujących). O odwołaniu rezerwacji Spółka powiadomi rodziców/opiekunów prawnych podróżujących najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym miejscem i terminem zbiórki;
 4. rezerwacji miejsc w środkach transportu wymagających przesiadek;
  Planetarna 6, 80-299 Gdańsk tel. +48 58 344 22 12 biuro@poszukiwaczeprzygod.pl poszukiwaczeprzygod.pl
 5. udostępniania, w szczególności z powodu sezonowych zmian w rozkładach PKP, szczegółowych informacji dotyczących transportu na imprezy organizowane przez Spółkę najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem transportu. Informacje zostaną przekazane za pośrednictwem poczty email oraz będą dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie www pod adresem https://www.poszukiwaczeprzygod.pl/niezbednik/informacje-dojazdowe.html;
 6. dokonania rezerwacji na przejazd, który rozpocznie się wieczorem lub w nocy poprzedzającej rozpoczęcie imprezy.

Postanowienia dodatkowe:

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za warunki dojazdów innych organizatorów, których oferty zawarte są w katalogu na zasadzie agencyjnej.
 2. Dojazd indywidualny odbywa się w godzinach – przyjazd: 12:00 do 14:00, odjazd do godz. 12:00.

Transport na zimowiska

REGULAMIN DOJAZDU NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ POSZUKIWACZY PRZYGÓD SP. Z O.O.

Wszystkie przejazdy na imprezy organizowane przez firmę Poszukiwacze Przygód odbywają się za pośrednictwem środka transportu wyszczególnionego w ofercie.

Warunkiem skorzystania z usług opisanych w niniejszym regulaminie świadczonych przez spółkę Poszukiwacze Przygód sp. z o. o. (zwaną w dalszej treści Spółką), jest:

 1. Określenie, w momencie podpisywania umowy o świadczenie usług turystycznych ze Spółką, miejsca, w którym ma nastąpić rozpoczęcie podróży (w oparciu o dostarczone przez Spółkę informacje na temat możliwych miejsc rozpoczęcia podróży i środków lokomocji) oraz uiszczenie opłaty dodatkowej za przejazd (patrz Tab. 1). Spółka może wyrazić zgodę na zmianę wskazanego miejsca, jeżeli zgłoszenie złożone zostanie nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zbiórki i pod warunkiem możliwości dokonania nowej rezerwacji. W przypadku zmiany miejsca rozpoczęcia podróży, z uchybieniem w/w terminu, Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia lub wyłączenia świadczenia usług opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Posiadanie dokumentu uprawniającego do zniżki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jazdę bez dokumentu uprawniającego do ulgi.
 3. Posiadanie przez podróżującego, w przypadku imprez odbywających się poza granicami Polski, paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatrzymania podróżującego na granicy państwowej lub braku możliwości kontynuowania podróży przez podróżującego z powodu braku odpowiedniego dokumentu.
 4. Stawienie się punktualnie, o wyznaczonej godzinie, we wskazanym miejscu zbiórki (zarówno godzina jak i miejsce zbiórki opisane są w materiałach dostarczanych przez Spółkę co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy). Spółka nie ponosi odpowiedzialności za fakt niestawienia się podróżującego na miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia leżące po stronie przewoźnika (spóźnienie, odwołanie połączenia, zmiana rozkładu jazdy).
 5. Odbiór podróżującego nie będącego osobą pełnoletnią, wracającego z imprezy do miejsca docelowego zapisanego w umowie jako miejsce powrotu, przez rodzica / opiekuna prawnego lub osoby posiadające wydane przez nich upoważnienie. W przypadku niestawienia się ww. osoby w miejscu opisanym w umowie jako miejsce powrotu w wynikającym z umowy terminie przybycia podróżujących na to miejsce, rodzic/opiekun prawny zostanie obciążony dodatkowym kosztem opieki nad dzieckiem do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego lub osób posiadających wydane przez nich upoważnienie w kwocie 100zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.
 6. Ograniczenie ilości zabieranego bagażu do jednej dużej torby lub plecaka (o pojemności do 80 l) oraz plecaka podręcznego. Każdy podróżujący zobowiązany jest dbać o swój bagaż.
 7. Przestrzeganie regulaminu przewozu, ustalonego przez przewoźnika.

W ramach usługi Spółka zapewnia:

 1. Opiekę wykwalifikowanego opiekuna lub opiekunów (w zależności od ilości podróżujących) na trasie od miejsca zbiórki do zaplanowanego miejsca imprezy, rezerwację i zakupienie biletów PKP wraz z rezerwacją miejsca siedzącego lub rezerwację miejsca w autokarze/busie po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za dojazd z miejscowości zawartych w tabeli.
MIASTO ŚRODEK TRANSPORTU DOPŁATA ZIMOWISKA
Gdynia PKP 298 zł
Gdańsk PKP 298 zł
Toruń PKP 298 zł
Warszawa autokar 298 zł
Kraków autokar 238 zł
Szczecin PKP 298 zł
Poznań PKP 298 zł
Wrocław autokar 278 zł
Katowice autokar 258 zł
Łódź PKP 278 zł
Bydgoszcz autokar 298 zł
Radom autokar 298 zł
Lublin PKP 298 zł

2. Bilety na przejazd realizowany przez PKP/Intercity zarezerwowane zostaną w wagonach II klasy z miejscami siedzącymi.

Spółka zastrzega sobie prawo do:

 1. Możliwości zmiany rezerwacji w zakresie środka transportu, o czym zobowiązany jest poinformować rodzica/opiekuna prawnego podróżującego co najmniej na 3 dni przed datą transportu.
 2. Zmiany godziny i miejsca zbiórki, o czym powiadomi rodzica/opiekuna prawnego podróżującego najpóźniej na 10 godzin przed planowaną godziną zbiórki.
 3. Odwołania rezerwacji transportu z danej miejscowości, gdy zgłosi się mniej niż 5 podróżujących (z Lublina: 8 podróżujących). O odwołaniu rezerwacji Spółka powiadomi rodziców/opiekunów prawnych podróżujących najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym miejscem i terminem zbiórki.
 4. Rezerwacji miejsc w środkach transportu wymagających przesiadek.
 5. Udostępniania, w szczególności z powodu sezonowych zmian w rozkładach PKP, szczegółowych informacji dotyczących transportu na imprezy organizowane przez Spółkę najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem transportu. Informacje zostaną przekazane za pośrednictwem poczty email oraz będą dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie www, pod adresem https://www.poszukiwaczeprzygod.pl/niezbednik/
  informacje-dojazdowe.html
 6. Dokonania rezerwacji na przejazd, który rozpocznie się wieczorem lub w nocy poprzedzającej rozpoczęcie imprezy.

Postanowienia dodatkowe:

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za warunki dojazdów innych organizatorów, których oferty zawarte są w katalogu na zasadzie agencyjnej.
 2. Dojazd indywidualny odbywa się w godzinach – przyjazd: od 12:00 do 14:00, odjazd do godz. 12:00

Rezygnacja z obozu

Rezygnacja z imprezy

1. Klient uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Imprezie Turystycznej przed jej rozpoczęciem. Rezygnacja następuje poprzez złożenie, w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu Klienta, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Za datę odstąpienia od Umowy przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o odstąpieniu do PP.

2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz PP opłaty za odstąpienie od umowy w następującej wysokości:

1) 100 zł w przypadku odstąpienia od umowy w terminie do 50 dni przed terminem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej
2) kwotę odpowiadającą 10% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 49 do 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,
3) kwotę odpowiadającą 30% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 29 do 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,
4) kwotę odpowiadającą 60% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 20 do 15 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,
5) kwotę odpowiadającą 80% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 14 do 6 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,
6) kwotę odpowiadającą 95% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 5 dni i krócej przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,

3. Koszty odstąpienia od Umowy, o których mowa w pkt II ust. 2, są naliczane także w przypadku braku możliwości realizacji Umowy przez PP z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności z powodu:

1) odmowy wydania Uczestnikowi paszportu lub wizy,
2) braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy przez Uczestnika,
3) niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności przez Klienta,
4) nieprzybycia Uczestnika na miejsce zbiórki,
5) choroby lub innych przypadków losowych uniemożliwiających udział Uczestnika w Imprezie Turystycznej,
6) uniemożliwienia Uczestnikowi przekroczenia granicy przez służby graniczne.

4. Za dokonanie przez Klienta zmiany terminu Imprezy Turystycznej (w przypadku, gdy taka zmiana terminu jest możliwa), Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz PP opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN.

5. W związku z obowiązkiem ponoszenia przez PP opłat na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz Turystycznego Funduszu Pomocowego za każdą zawartą przez PP umowę o organizację imprezy turystycznej, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, kwota zwracana Klientowi będzie pomniejszona o wysokość opłaty poniesionej przez PP za zawarcie umowy z Klientem.

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji

Dobrze wiemy, że drobne lub te poważniejsze zdarzenia potrafią pokrzyżować najlepsze wakacyjne plany. Dlatego zachęcamy do wykupienia Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje. Warto się zabezpieczyć, aby z powodu nieszczęśliwego wypadku czy choroby nie stracić wniesionej opłaty za obóz i na spokojnie zaplanować wyjazd na wakacje w innym terminie!

ZEROWE KOSZTY REZYGNACJI

 1. W ramach ubezpieczenia kosztów rezygnacji oferujemy polisę Signal Iduna w wariancie RG18_2, która gwarantuje zwrot 100% wpłaconej należności w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie z powodów uwzględnionych w zakresie ubezpieczenia – przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 2. Opłata za usługę w sezonie OBOZY 2024 wynosi 159 zł niezależnie od ceny zimowiska wykupionego przez Klienta.
 3. Ubezpieczenie Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje obejmuje obozy organizowane bezpośrednio przez firmę Poszukiwacze Przygód Sp. z o.o.. Ubezpieczenie można nabyć nie później niż w momencie zakupu imprezy. Przy czym, na potrzeby niniejszej umowy, za moment zakupu imprezy uważa się datę podpisania umowy o uczestnictwie w imprezie (Umowa-Zgłoszenie) lub zaksięgowanie zaliczki na koncie organizatora.
 4. Warunkiem skorzystania z Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje jest, oprócz uiszczenia opłaty o której mowa w pkt.3, dokonanie wszelkich pozostałych wpłat zgodnie z terminami określonymi w Umowie-Zgłoszeniu. W przypadku zaległości z wpłatą którejkolwiek z rat, Organizator uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.
 5. Ubezpieczenie obejmuje rezygnację z udziału w imprezie turystycznej z 21 różnych powodów, m.in.:
  • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie
  • poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego
  • kradzież samochodu ubezpieczonego
  • kradzież dokumentów niezbędnych w podróży
  • wypadek komunikacyjny
  • wypowiedzenie Ubezpieczonemu umowy o pracę lub wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy w trakcie trwania imprezy
  • otrzymanie przez Ubezpieczonego wezwania do bezwarunkowego stawiennictwa w sądzie
 6. Szczegółowe warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje znajdują się w OWU ubezpieczenia, które można pobrać TUTAJ.

KOSZTY REZYGNACJI

Koszty rezygnacji są naliczane w przypadku rezygnacji z imprezy przez Klienta, jeżeli rezygnacja nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Poszukiwaczy Przygód, w tym m.in. z powodu:

 • odmowy wydania paszportu lub wizy, w tym przypadku za datę rezygnacji uznaje się dzień, w którym do Organizatora wpłynie informacja o odmowie,
 • braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, w tym przypadku za datę rezygnacji uznaje się dzień, w którym ujawniony zostanie brak dokumentów,
 • choroby lub innych przypadków losowych,
 • uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne, w tym przypadku za dzień rezygnacji uznaje się dzień, w którym miało nastąpić przekroczenie granicy.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, Organizator zwróci Klientowi wpłaconą należność z potrąceniem faktycznie poniesionych kosztów. Zgodnie z naszą Umową, ich wysokość przedstawia się następująco:

tabela

Zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów dokonuje Ubezpieczyciel, na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Organizatora oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta, które potwierdzają zasadność wypłaty ubezpieczenia.