pełna wersja serwisu

Jak zabezpieczyć się przed kosztami rezygnacji?

🚌 INFORMACJE DOJAZDOWE!
Sprawdź szczegóły swojego dojazdu w specjalnej zakładce z użyciem numeru rezerwacji :)

Dobrze wiemy, że drobne lub te poważniejsze zdarzenia potrafią pokrzyżować najlepsze wakacyjne plany. Dlatego zachęcamy do wykupienia Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje. Warto się zabezpieczyć, aby z powodu nieszczęśliwego wypadku czy choroby nie stracić wniesionej opłaty za obóz i na spokojnie zaplanować wyjazd na wakacje w innym terminie!

Zerowe koszty rezygnacji

 1. W ramach ubezpieczenia kosztów rezygnacji oferujemy polisę Signal Iduna w wariancie RG18_2, która gwarantuje zwrot 100% wpłaconej należności w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie z powodów uwzględnionych w zakresie ubezpieczenia - przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 2. Opłata za usługę w sezonie OBOZY 2023 wynosi 149 zł niezależnie od ceny obozu wykupionego przez Klienta.
 3. Ubezpieczenie Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje obejmuje obozy organizowane bezpośrednio przez firmę Poszukiwacze Przygód Sp. z o.o.. Ubezpieczenie można nabyć nie później niż w momencie zakupu imprezy. Przy czym, na potrzeby niniejszej umowy, za moment zakupu imprezy uważa się datę podpisania umowy o uczestnictwie w imprezie (Umowa-Zgłoszenie) lub zaksięgowanie zaliczki na koncie organizatora. 
 4. Warunkiem skorzystania z Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje jest, oprócz uiszczenia opłaty o której mowa w pkt.3, dokonanie wszelkich pozostałych wpłat zgodnie z terminami określonymi w Umowie-Zgłoszeniu. W przypadku zaległości z wpłatą którejkolwiek z rat, Organizator uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.
 5. Ubezpieczenie obejmuje rezygnację z udziału w imprezie turystycznej z 21 różnych powodów, m.in.:
  1. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie
  2. poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego
  3. kradzież samochodu ubezpieczonego
  4. kradzież dokumentów niezbędnych w podróży
  5. wypadek komunikacyjny
  6. wypowiedzenie Ubezpieczonemu umowy o pracę lub wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy w trakcie trwania imprezy
  7. otrzymanie przez Ubezpieczonego wezwania do bezwarunkowego stawiennictwa w sądzie
 6. Szczegółowe warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje znajdują się w OWU ubezpieczenia, które można pobrać TUTAJ.

 

Koszty rezygnacji

Koszty rezygnacji są naliczane w przypadku rezygnacji z imprezy przez Klienta, jeżeli rezygnacja nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Poszukiwaczy Przygód, w tym m.in. z powodu:

 • odmowy wydania paszportu lub wizy, w tym przypadku za datę rezygnacji uznaje się dzień, w którym do Organizatora wpłynie informacja o odmowie,

 • braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, w tym przypadku za datę rezygnacji uznaje się dzień, w którym ujawniony zostanie brak dokumentów,

 • choroby lub innych przypadków losowych,

 • uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne, w tym przypadku za dzień rezygnacji uznaje się dzień, w którym miało nastąpić przekroczenie granicy.

 

W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, Organizator zwróci Klientowi wpłaconą należność z potrąceniem faktycznie poniesionych kosztów. Zgodnie z naszą Umową, ich wysokość przedstawia się następująco:

Liczba dni do rozpoczęcia imprezyBez Ubezpieczenia Koszty Imprezy TurystycznejZ Ubezpieczeniem Koszty Imprezy Turystycznej
Powyżej 50 dni 100,00 PLN 0 PLN
49-30 dni 10% ceny imprezy 0 PLN
29-21 dni 30% ceny imprezy 0 PLN
20-15 dni 60% ceny imprezy 0 PLN
14-6 dni 80% ceny imprezy 0 PLN
5 dni i krócej 95% ceny imprezy 0 PLN

 

Zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów dokonuje Ubezpieczyciel, na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Organizatora oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta, które potwierdzają zasadność wypłaty ubezpieczenia.