pełna wersja serwisu

Jak zabezpieczyć się przed kosztami rezygnacji?


Dobrze wiemy, że drobne lub te poważniejsze zdarzenia potrafią pokrzyżować najlepsze wakacyjne plany. Dlatego zachęcamy do wykupienia Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje. Warto się zabezpieczyć, aby z powodu nieszczęśliwego wypadku, choroby, czy... kwarantanny nie stracić wniesionej opłaty za obóz i na spokojnie zaplanować wyjazd na wakacje w innym terminie!

Zerowe koszty rezygnacji

 1. W ramach ubezpieczenia kosztów rezygnacji oferujemy polisę Signal Iduna w wariancie RG18_1, która gwarantuje zwrot 100% wpłaconej należności w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie z powodów uwzględnionych w zakresie ubezpieczenia - przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 2. Opłata za usługę wynosi 129 zł niezależnie od ceny obozu wykupionego przez Klienta.
 3. Ubezpieczenie Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje obejmuje obozy organizowane bezpośrednio przez firmę Poszukiwacze Przygód Sp. z o.o.. Ubezpieczenie można nabyć nie później niż w momencie zakupu imprezy. Przy czym, na potrzeby niniejszej umowy, za moment zakupu imprezy uważa się datę podpisania umowy o uczestnictwie w imprezie (Umowa-Zgłoszenie) lub zaksięgowanie zaliczki na koncie organizatora. 
 4. Warunkiem skorzystania z Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje jest, oprócz uiszczenia opłaty o której mowa w pkt.3, dokonanie wszelkich pozostałych wpłat zgodnie z terminami określonymi w Umowie-Zgłoszeniu. W przypadku zaległości z wpłatą którejkolwiek z rat, Organizator uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.
 5. Ubezpieczenie obejmuje rezygnację z udziału w imprezie turystycznej z 21 różnych powodów, m.in.:
  1. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie (w tym zakażenie wirusem Covid-19)
  2. obowiązkową kwarantannę
  3. poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego
  4. kradzież samochodu ubezpieczonego
  5. kradzież dokumentów niezbędnych w podróży
  6. wypadek komunikacyjny
  7. wypowiedzenie Ubezpieczonemu umowy o pracę lub wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy wtrakcie trwania imprezy
  8. otrzymanie przez Ubezpieczonego wezwania do bezwarunkowego stawiennictwa w sądzie
 6. Szczegółowe warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje znajdują się w OWU ubezpieczenia, które można pobrać TUTAJ.

 

Koszty rezygnacji

Koszty rezygnacji są naliczane w przypadku rezygnacji z imprezy przez Klienta, jeżeli rezygnacja nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Poszukiwaczy Przygód, w tym m.in. z powodu:

 • odmowy wydania paszportu lub wizy, w tym przypadku za datę rezygnacji uznaje się dzień, w którym do Organizatora wpłynie informacja o odmowie,

 • braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, w tym przypadku za datę rezygnacji uznaje się dzień, w którym ujawniony zostanie brak dokumentów,

 • choroby lub innych przypadków losowych,

 • uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne, w tym przypadku za dzień rezygnacji uznaje się dzień, w którym miało nastąpić przekroczenie granicy.

 

W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, Organizator zwróci Klientowi wpłaconą należność z potrąceniem faktycznie poniesionych kosztów. Zgodnie z naszą Umową, ich wysokość przedstawia się następująco:

Liczba dni do rozpoczęcia imprezyBez Ubezpieczenia Koszty Imprezy TurystycznejZ Ubezpieczeniem Koszty Imprezy Turystycznej
Powyżej 50 dni 100,00 PLN 0 PLN
49-30 dni 10% ceny imprezy 0 PLN
29-21 dni 30% ceny imprezy 0 PLN
20-15 dni 60% ceny imprezy 0 PLN
14-6 dni 80% ceny imprezy 0 PLN
5 dni i krócej 95% ceny imprezy 0 PLN

 

Zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów dokonuje Ubezpieczyciel, na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Organizatora oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta, które potwierdzają zasadność wypłaty ubezpieczenia.