pełna wersja serwisu

Informacje o płatności i umowie

🚌 INFORMACJE DOJAZDOWE!
Sprawdź szczegóły swojego dojazdu w specjalnej zakładce z użyciem numeru rezerwacji :)

Płatności za udział w obozach przez nas organizowanych prosimy kierować na konto:
Santander 82 1090 2590 0000 0001 4193 7457

Przelewy zagraniczne:

Swift: WBKPPLPP
Numer konta w formacie IBAN: PL 82 1090 2590 0000 0001 4193 7457

Przed rezerwacją obozu albo zimowiska, prosimy o zapoznanie się z przedstawionym poniżej Regulaminem Świadczenia Usług Turystycznych. Jest on integralną częścią Umowy Uczestnictwa.

Regulamin Świadczenia Usług Turystycznych

Definicje

Impreza Turystyczna – połączenie co najmniej dwóch różnych usług turystycznych, w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej Ustawa), na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Treść Ustawy dostępna jest na stronie www.sejm.gov.pl.
Klient – konsument, który zamierza zawrzeć lub zawarł z PP umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby a także konsument, na którego przeniesiono prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą Umową.
PP – przedsiębiorstwo Poszukiwacze Przygód sp. z o.o., będące organizatorem turystyki, wpisanym w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod nr 31609 oraz w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod nr 849; NIP 5842813290.
Minimalna Liczba Uczestników – minimalna liczba uczestników warunkująca odbycie się Imprezy Turystycznej to co najmniej 5 Uczestników.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług turystycznych.
Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych, której Regulamin jest integralną częścią, zawierana pomiędzy Klientem i PP, w której PP zobowiązuje się do zorganizowania Imprezy Turystycznej dla osoby lub osób wskazanych w Umowie.
Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie Turystycznej, Uczestnikiem może być zarówno Klient, jak i osoba na rzecz której Klient zawarł Umowę.

I. Zawarcie umowy

1. Po zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości minimum 30% ustalonej w Umowie ceny Imprezy Turystycznej. Wpłata zaliczki powinna nastąpić nie później niż w terminie wskazanym w Umowie. Umowę każdy Klient podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią jego prawny opiekun. Klient ma obowiązek zapłaty pozostałej części umówionej ceny nie później niż w terminie wskazanym w Umowie.

2. Datą zawarcia Umowy jest data otrzymania przez PP Umowy podpisanej przez Klienta lub data wpłaty przez Klienta zaliczki, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. W przypadku niedokonania przez Klienta, w ustalonym terminie, wpłaty zaliczki lub pozostałej części ceny wynikającej z Umowy, PP uprawnione jest do odstąpienia od umowy z winy Klienta. Z prawa do odstąpienia od Umowy PP może skorzystać nie później niż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.

4. Przed zawarciem Umowy PP poinformuje Klienta o niezbędnych dokumentach oraz o terminie ich okazania lub dostarczenia do PP. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie uprawnia PP do odstąpienia od Umowy z winy Klienta. Z prawa do odstąpienia od Umowy PP może skorzystać nie później niż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.

5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty uczestnika dla każdego z Uczestników. W przypadku zawarcia Umowy później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, karta uczestnika powinna zostać dostarczona do PP niezwłocznie. Wzór karty uczestnika dostarczany jest Klientowi przez PP. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub drugim uprawnia PP do odstąpienia od Umowy z winy Klienta. Z prawa do odstąpienia PP może skorzystać nie później niż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.

6. Klient ma obowiązek poinformowania PP o zmianie nazwiska, adresu i paszportu Uczestnika. Informacje te przekazane muszą być do PP w takim terminie do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, by możliwe było załatwienie niezbędnych formalności dla uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.

7. PP zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonej w Umowie ceny w przypadku udokumentowanego wpływu na zmianę ceny jednej z następujących okoliczności:

1) nie mniejszego niż 25% wzrostu/spadku kosztów transportu,
2) nie mniejszego niż 10% wzrostu/spadku opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe, przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
3) nie mniejszego niż 10% wzrostu/spadku cen walut.

8. Nowa cena zostanie skalkulowana poprzez korektę składowej ceny, która uległa zmianie opisanej w pkt. 7 przy zachowaniu proporcji, jaką w.w. składowa stanowi w cenie imprezy turystycznej.

9. Klient ma prawo do obniżki ustalonej w Umowie ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w pkt I.7, które nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

10. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona.

11. W przypadku zmiany ceny stosownie do powyższych zasad, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w takim przypadku PP zobowiązuje się dokonać niezwłocznego zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot na poczet realizacji Umowy. Po uzyskaniu informacji o zmianie ceny Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania PP czy korzysta z prawa do odstąpienia od Umowy czy przyjmuje proponowaną zmianę ceny.

12. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż Minimalna Liczba Uczestników PP uprawnione jest do odwołania Imprezy Turystycznej.

13. PP może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu Imprezy Turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w Imprezie Turystycznej, jest mniejsza niż Minimalna Liczba Uczestników, a PP powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy nie później niż na:
1. 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
2. 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
3. 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
2) PP nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

14. Klient może - bez zgody PP - przenieść na osobę spełniającą przewidziane w Umowie warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w zd. 1 jest skuteczne wobec PP, jeżeli Klient zawiadomi o tym PP na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Za przeniesienie uprawnień przysługujących z tytułu umowy pobierana jest opłata manipulacyjna w kwocie 50 zł.

15.Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego zapewniającego możliwość leczenia w ramach świadczeń zapewnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce. Klient oświadcza, iż jego (lub Uczestnika) stan zdrowia umożliwia mu udział w Imprezie Turystycznej.

16. W przypadku, gdy po przedstawieniu informacji o stanie zdrowia Uczestnika PP ustali, że nie jest w stanie zapewnić należytej opieki medycznej Uczestnikowi w trakcie Imprezy Turystycznej, PP uprawnione jest do odstąpienia od Umowy. Z prawa tego PP może skorzystać w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o stanie zdrowia Uczestnika. W przypadku, gdyby po przybyciu Uczestnika na Imprezę Turystyczną okazało się, że stan zdrowia Uczestnika uniemożliwia mu wzięcie udziału w Imprezie Turystycznej, pomimo złożenia przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału Uczestnika w Imprezie Turystycznej, PP uprawnione jest do odstąpienia od Umowy. Jeżeli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, PP niezwłocznie zawiadomi jej opiekuna prawnego o braku możliwości udziału tego Uczestnika w Imprezie Turystycznej ze względu na stan zdrowia, o odstąpieniu od Umowy oraz konieczności niezwłocznego odebrania Uczestnika z Imprezy Turystycznej.

17. Umowa pomiędzy Klientem, a PP może zostać zawarta w ten sposób, iż po zgłoszeniu przez Klienta chęci zawarcia Umowy, PP prześle Klientowi (pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Umowę, celem jej podpisania przez Klienta.

18. W przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej, Klient zobowiązany jest do odesłania do PP jednego podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej. Jeżeli Klient otrzyma egzemplarze Umowy do podpisania później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, podpisane egzemplarze powinien odesłać niezwłocznie.

19. W związku z treścią art. 38 pkt 12) ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 w/w ustawy.II. Rezygnacja z imprezy

1. Klient uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Imprezie Turystycznej, przed jej rozpoczęciem, poprzez złożenie, w formie pisemnej, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Za datę odstąpienia od Umowy przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o odstąpieniu do PP.

2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz PP opłaty za odstąpienie od umowy w następującej wysokości:

1) 100 zł w przypadku odstąpienia od umowy w terminie do 50 dni przed terminem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej
2) kwotę odpowiadającą 10% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 49 do 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,
3) kwotę odpowiadającą 30% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 29 do 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,
4) kwotę odpowiadającą 60% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 20 do 15 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,
5) kwotę odpowiadającą 80% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 14 do 6 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,
6) kwotę odpowiadającą 95% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 5 dni i krócej przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej,

3. Koszty odstąpienia od Umowy, o których mowa w pkt II ust. 2, są naliczane także w przypadku braku możliwości realizacji Umowy przez PP z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności z powodu:

1) odmowy wydania Uczestnikowi paszportu lub wizy,
2) braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy przez Uczestnika,
3) niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności przez Klienta,
4) nieprzybycia Uczestnika na miejsce zbiórki,
5) choroby lub innych przypadków losowych uniemożliwiających udział Uczestnika w Imprezie Turystycznej,
6) uniemożliwienia Uczestnikowi przekroczenia granicy przez służby graniczne.

4. Za dokonanie przez Klienta zmiany terminu Imprezy Turystycznej (w przypadku, gdy taka zmiana terminu jest możliwa), Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz PP opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN.

5. W związku z obowiązkiem ponoszenia przez PP opłat na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz Turystycznego Funduszu Pomocowego za każdą zawartą przez PP umowę o organizację imprezy turystycznej, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, kwota zwracana Klientowi będzie pomniejszona o wysokość opłaty poniesionej przez PP za zawarcie umowy z Klientem.

III. Realizacja umowy, reklamacje

1. PP zobowiązana jest do udzielenia niezwłocznej pomocy, na warunkach określonych w art. 52 Ustawy, w przypadku gdy Uczestnik znalazł się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy.

2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy RP lub zameldowania na terenie RP.

3. Klient odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy Uczestnika.
W miarę możliwości szkoda powinna zostać naprawiona niezwłocznie.
Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.

4. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy Turystycznej, w szczególności w przypadku:

1) stwarzania zagrożenia dla siebie, innych Uczestników, opiekunów lub osób trzecich,
2) naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu,
3) naruszenia zapisów regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którym każdy Uczestnik jest zapoznawany natychmiast po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej (w przypadku niepełnoletnich Uczestników opiekun prawny – przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej - ma prawo zażądać kopii regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którą zapoznany zostanie jego podopieczny),
4) powtarzających się zachowań polegających na odmowie podporządkowania się poleceniom osób, pod których opieką Uczestnik pozostaje w trakcie trwania Imprezy Turystycznej,

PP uprawnione jest do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym z winy Klienta. Wszelkie koszty dalszego pobytu Uczestnika za granicą i powrotu do kraju, a także pobytu Uczestnika w miejscu odbywania się Imprezy Turystycznej na terytorium kraju oraz jego powrotu do domu, obciążają w takim przypadku Klienta.

5. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Imprezy Turystycznej Klient powinien zgłaszać niezwłocznie przedstawicielowi PP. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przedstawicielowi PP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@poszukiwaczeprzygod.pl.

6. Reklamacje należy wnosić w formie pisemnej na adres biura PP: ul. Planetarna 6, 80-299 Gdańsk albo za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@poszukiwaczeprzygod.pl W treści reklamacji Klient powinien skonkretyzować oraz uzasadnić swoje żądania wobec PP.

7. PP rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

8. PP na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 521443 z dnia 02.03.2022 r. zawiera ubezpieczenia na rzecz Uczestników. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

9. Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i PP umowy generalnej ubezpieczenia o nr 521443 z dnia 02.03.2022 r. każdy Uczestnik z adresem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (STANDARD NNW 10 000 zł). Dodatkowo każdy Uczestnik może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej.

10. W przypadku braku możliwości realizacji świadczeń, które zgodnie z Umową miały być zrealizowane w trakcie Imprezy Turystycznej, PP bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykona w ramach tej Imprezy Turystycznej odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli wartość świadczenia zastępczego będzie niższa od wartości usługi określonej w programie Imprezy Turystycznej PP dokona zwrotu Klientowi zwrotu różnicy w wartości między świadczeniami określonymi w Umowie, a faktycznie zrealizowanymi.

11. Klient niniejszym oświadcza, iż wskazana przez niego osoba do kontaktu upoważniona jest do podejmowania wszystkich decyzji dotyczących Uczestnika związanych z jego pobytem na Imprezie Turystycznej, łącznie z prawem do podjęcia decyzji o zmianie miejsca pobytu Uczestnika i odbioru Uczestnika z miejsca trwania Imprezy Turystycznej w przypadku rozwiązania Umowy z winy Uczestnika.

12. PP odpowiedzialna jest za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową. Odpowiedzialność PP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy ograniczona jest do trzykrotności ceny Imprezy Turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie oraz szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

13. PP zastrzega sobie prawo zmiany Umowy na zasadach opisanych w art. 46 Ustawy.